аграрен

agrarian
* * *
agrarian
--------
agricultural

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • аграрен — (лат agrarius) што се однесува на земјата, земјоделски …   Macedonian dictionary

  • аграрен — прил. земеделски, землен, селски …   Български синонимен речник

  • аграрен максимум — најголем комплекс земја што може да го поседува едно приватно лице според законот на една земја …   Macedonian dictionary

  • аграрен минимум — најмал интензитет при обработката на земјата што дава земјоделски производи …   Macedonian dictionary

  • аграрен протекционизам — збир на законски и други мерки што ги презема државата заради заштита и развивање на домашното земјоделство (кредитна политика, високи царини или забрана на увозот на земјоделски производи, гарантирани цени итн) …   Macedonian dictionary

  • макрорегија — (грч. macros, лат. regio, regionis предел, крај) голема хомогена целост од аграрен простор со неговите севкупни проблеми …   Macedonian dictionary

  • микрорегион — (грч. mikros, лат. regio) геогр, мала, хомогена целост од аграрен простор со сите посебни проблеми …   Macedonian dictionary

  • земеделски — прил. аграрен, селски …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.